4/12/2013 11:18:50 AM - Lượt xem: 76475
Bạn được chuyển một tài liệu và bạn cảm thấy cần xóa bỏ nội dung của Header hay Footer.

 

Giả sử một thông tin ở Footer, chẳng hạn đường dẫn của tài liệu không còn cần thiết.
2. Trong nhóm Header & Footer, chọn Footer. 
3. Chọn Remove Footer.
 
Số trang và Header cũng có chứa lệnh Remove với tác dụng tương tự. 


Tắt Telex Vni
(Bấm vào đây để nhận mã)